Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

  
stigting_paarl_seels
STIGTING VAN DIE GEMEENTE
Die beweging om die noordelike deel van die gemeente Paarl-Vallei af te stig het reeds in 1971 begin, vanweë die geweldige groei wat die gemeente beleef het.  Dit was duidelik dat die Paarlse "onderdorp" aan die bloei was.  Aanvanklik is die ou bioskoopsaal aan Hoofstraat (tans Noorder-Paarl Kwikspar) aangekoop vir omskepping tot 'n kerksaal.  Die gebou is verkoop toe dit blyk dat die plan nie prakties uitvoerbaar was nie.

Op verdere aandrang en na heelwat oorleg en oorweging is die grenslyne vir 'n nuwe gemeente bepaal:  Koning- en Foxglovestraat aan die suidelike kant, die Bergrivier aan die ooste en die bestaande grense met Agter-Paarl aan die noordelike en westelike kant.  Weer het die ou vrees oor finansiële selfstandigheid opgeduik.  Bydraes uit hierdie deel van die gemeente was min, ongeveer R3000,00 per jaar.  Maar met 'n bruidskat van R5 000,00 per jaar vir vyf jaar van Paarl-Vallei en R600,00 per jaar van Noorder-Paarl, saam met die gebruiklike ywer van 'n nuwe gemeente, was die algemene gevoel positief.
Só is die gemeente Paarl-Noordeind (later Paarlberg) op 17 Januarie 1973 afgestig met 633 belydende lidmate, wat eredienste in die skoolsaal van Noord-Eind Primêr sou bywoon.

Die uiteenlopende klompies lidmate wat op daardie dag aan die gemeente toegedeel is, het onder meer uit gevestigde Paarlse families op plase en kleinhoewes bestaan.  Die grootste meerderheid was egter salaristrekkers, onder meer talle jong beginners wat hulself moes handhaaf te midde van sterk ekonomiese druk.
Die eerste permanente amptenaar van die gemeente was mnr Ben de Goede, wat vanaf 1 Maart 1973 as skriba-kassier aangestel is.  Hy is in Januarie 1987 opgevolg deur mev Ronell Lötter.
Met groot blydskap is ons eerste leraar, ds Bert Struwig, op 13 April 1973 bevestig, 'n leier wat die gemeente vir vyftien jaar sou dien.
Dit was egter gou duidelik dat die toename in gemeentelede 'n groter aantal leraars verg.  Nie net het die gemeente te groot geword vir een leraar nie, maar 'n eensydige bedieningspatroon het ook ontstaan.  Prediking, huis- en siekebesoeke, kategese en die bestuur van die gemeente het ' geweldige las op die skouers van ds Stuwig geplaas.  Toerusting van lidmate vir praktiese dienslewering binne en buite die gemeente het noodwendig skade gely en gevolglik het dit al hoe moeiliker geword om almal betrokke te laat raak.
Daar is dus in 'n dringende behoefte voorsien met die bevestiging van ds Niekie Marais as mede-leraar op 15 Junie 1979.  Dit is toe moontlik gemaak om die werklading so te verdeel dat elkeen sy eie deel van die gemeente pastoraal kon bedien.  Ook kommissie werk is tussen hulle verdeel.